ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Kalite Yönetimi

KALİTE YÖNETİMİ

 

 

 

 Kalite Odağımız;

 Can Sağlık Grubunun Kalite Odağı; “ DOĞRU İŞLERİ,  DOĞRU ZAMANDA ve SÜREKLİ YAPMAK” tır. Can  Sağlık Grubu olarak kalitenin yalnızda dosyalardaki  bir evrak olmadığına inanıyor, yaptığımız ya da  planladığımız her çalışma ile kaliteyi bütüncül ve  sürekli kılıyoruz.

 

 

Kalite Politikamız;

 •  Hasta ve Çalışan Memnuniyeti Sağlama
 •  Toplumu kaliteli yaşam biçimine kavuşturma
 • Herkesin güvenli sağlık hizmetini almasını sağlama
 • Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirme
 • Profesyonel kadrolar ile Uluslar arası düzeyde sağlık hizmeti sunma
 • Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olma,
 • Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışma
 • Sürekli eğitimi ve çalışanların uluslar arası kongre/seminer/yayınlara katılımını destekleme
 • Sağlıkta risk yönetiminin önemini anlatma ve uygulatma
 • Mükemmel kalite yönetim sistemini en uygun maliyet ile gerçekleştirme

 

Kalite için en iyilerle çalışıyoruz, çünkü…

Can sağlık Grubu olarak kaliteli sağlık hizmeti ve hasta güvenliği odaklı kalite yolculuğumuzda Sağlıkta Akreditasyon standartlarını araç olarak kullanıyoruz.

İlklere imza atarak fark yaratmak bizim işimiz, çünkü…

Can Sağlık Grubu, 2002 yılında açılışında % … büyüyerek,  bugün 127 yatak kapasitesi ile Manisa bölgesinde ilk ve tek üçüncü seviye yoğun bakımları ile referans hastane olarak bölgede saygın bir yer edinmiştir.  

İşimiz kalite, yeriniz Can Sağlık Grubu, çünkü…

Akreditasyon planlı, organize ve kolektif bir çalışmanın ürünüdür. Kaliteli hizmet sunumu için farklı disiplinlerden birçok personelimiz rutin işlerinin yanında kalitenin iyileştirilmesi çalışmalarına da destek sunmakta ve bu çalışmalar planlı ve organize faaliyetler ile sürdürülmektedir.

Kalitemiz güveninizin eseri, çünkü…

Sağlık bakım hizmetlerinde kalitemizle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilir bir kurum olma çabamız kalite ve hasta güvenliğinin geliştirilmesine olan inancımızı pekiştirmektedir.

Sizi iyileştirirken kendimizi de kalitemizi de her daim iyileştiriyoruz, çünkü…

Çıtanın her daim daha da yükseltildiği Akreditasyon standartlarına uyumluluk göstermeye çalışarak hem sağlık bakım hizmetlerinde bulunduğumuz noktayla hiçbir zaman yetinmiyoruz hem de nitelikli işgücümüzü değişim ve gelişim yönünde sürekli eğitim için teşvik ediyoruz. En kaliteli sağlık bakım hizmeti sunmak için sürekli ölçme, değerlendirme ve iyileştirme mekanizmaları kullanıyoruz.

Can Sağlık Grubu’nda güvendesiniz, çünkü…

Hastalarımız, hasta yakınlarımız, ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımız için güvenli bir hastane ortamı sağlamak amacıyla hizmet binalarımızı, teknolojik donanımımızı ve fiziksel altyapımızı risklere karşı sürekli olarak gözetim ve denetim altında tutuyoruz.

Hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyeti bizim için önemli, çünkü…

Sürekli olarak iyileştirmeler gerçekleştirebilmenin ancak hastalarımızın ve çalışanlarımızın görüş ve memnuniyetlerini izlemekle mümkün olabileceğini düşünüyoruz.

KALİTE YAPILANMAMIZ

Can Sağlık Grubu, çağdaş yönetim yaklaşımlarının gerektirdiği ilkeler doğrultusunda hastalarımızın ve çalışanlarımızın “memnuniyetini” öncüleyen bir şekilde yapılandırılmıştır. Bu yapılanmada temel hedef en doğru kararların alınarak hayata geçirilmesidir. En doğru kararların alınması, konu ile ilgili tüm ayrıntıların değerlendirilebilmesine bağlıdır. Bu amaçla tüm çalışanların karar alma mekanizmasına katılımını kolaylaştıran bir yapı organize edilmiştir. Bu yapı farklı görev alanlarından ve farklı meslek gruplarından çalışanlarımızın yer aldığı komite sistematiği ile sağlanmıştır. Kalite Yönetimi Organizasyon Şeması’nda (aşağıda) gösterilen komiteler, belirlenen görev alanları içerisinde bulunan işleri “süreç yaklaşımı” içerisinde ele almakta; her süreç alanında uzman kişilerin katkısıyla planlanmakta ve planlandığı şekilde yapılandırılmaktadır. Süreçlerde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için gerekli iyileştirme faaliyetlerini planlayarak uygulanmasını sağlamak üzere İcra Kurulu ile paylaşmak ilgili komitelerin sorumluluğu altındadır. "Yönetimin liderliği” ilkesi doğrultusunda tüm yöneticilerimiz kalite komitelerinde de görev almaktadır. Böylelikle komite faaliyetlerine yöneticilerimizin aktif katılımı ve desteği sağlanmaktadır.

Komiteler tarafından planlanan süreçlerde yürütülen faaliyetlerin arzu edildiği şekilde yürütülüp yürütülmediği çeşitli göstergeler (indikatör) aracılığıyla izlenmekte, ihtiyaç duyulduğunda gerekli “iyileştirme ve eğitim faaliyetleri” sistemli olarak yürütülmektedir.

Hastanelerimizde ulusal ve uluslararası kalite ve akreditasyon standartlarını yerine getirmek için oluşturulmuş komiteler tarafından faaliyetler yürütülmektedir.

 Kalite standartlarına uyumluluğu sürdürülebilir kılmak amacıyla belirli periyotlarla Öz Değerlendirme yapılmakta olup, değerlendirmelerden elde edilen bulgular analiz edilerek İcra Kurulu ile paylaşılmakta ve gerekli iyileştirme ve eğitim faaliyetlerine karar verilmektedir.

Ayrıca faaliyetlerini Kalite Koordinatörlüğümüzün rehberliğinde yürüten komitelerimiz mevcuttur. Komitelerimizin faaliyet alanlarına “Kalite Komitelerimiz” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

KALİTE BİRİMİMİZ

Kalite Birimimiz hastanemizde yürütülen tüm kalite iyileştirme ve hasta güvenliği faaliyetlerini organize etmekle görevli birimdir. 

Birimimiz, hem ulusal ve uluslararası kalite ve akreditasyon standartları gereği yapılması gereken tüm faaliyetleri koordine etmekte hem de tüm çalışanlar için gerekli kalite iyileştirme ve hasta güvenliği eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmektedir.

Can Sağlık Grubu’nda kalite iyileştirme faaliyetleri bir program doğrultusunda yürütülmektedir. Yürütülen Kalite İyileştirme Programı’nın Temel Hedefleri:

 • Tüm temel ve destek hizmet süreçlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerinin hastanenin bütün bölümlerinde ve tüm çalışanlarınca aynı ilkeler ve politikalara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Hastaya verilen tıbbi hizmet sonuçları bakımından dünya standartlarına uygun performans gösteren, verimli bir hastane haline gelmek,

Kurum kaynaklarının ne kadar etkin kullanıldığını anlamak ve daha etkin kullanma yollarını belirlemek; gerektiğinde paydaşlarına gerekli performans bilgilerini verebilmektir.

KALİTE EKİBİMİZ

Kalite Müdürü                                                                           Kalite Sorumlusu

Duygu ADA                                                                              Gülşen KARAMANCI

FAALİYETLERİMİZ

İNDİKATÖR YÖNETİMİ

 

Her zaman kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen hastanelerimizde verilen hizmetlerin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi de aynı derecede önem taşımaktadır. Yapılan ölçümlerin sonuçları değerlendirilerek hastalarımıza daha iyi hizmet sunmak için aldığımız kararlarda yol gösterici olarak kullanılmaktadır.

Kalite Birimimiz verilen hizmetin kaliteli ve güvenli olmasını sağlamak amacıyla medikal , nonmedikal süreçlerinin performansını sürekli ve tarafsız olarak ölçmekte, sonuçları değerlendirerek gerekli iyileştirmeleri planlamaktadır.

Kalite Birimimiz, verilerin toplanmasını, istatistiksel analizini, yorumlanmasını ve doğrulanmasını (validasyonunu) sağlamakta ve bu bilgileri düzenli olarak İcra Kuruluna raporlamaktadır.

Hastanelerimizde yaklaşık 256 indikatör düzenli olarak takip edilmektedir.

KÖK NEDEN ANALİZ ÇALIŞMALAR 

Uygulamakta olduğumuz kalite ve akreditasyon standartlarının gerektirdiği durumlarda ya da icra Kurulunun gerekli gördüğü olaylar karşısında problemlerin neden, niçin ve nasıl meydana geldiğini öğrenmek, gerçek çözümlere ulaşmak için tarafsızlığa ve analitik yaklaşıma dayanan “Kök Neden Analizi” çalışmaları ile iyileştirmeler planlamaktayız.

 

STRATEJİK PLAN VE FAALİYET RAPORLARI

Can Sağlık Grubu misyon, vizyon, değerler ve gelecek 1 yılı kapsayan hedeflerinin belirlendiği stratejik plan çalışmalarına birimimiz, hedef ve stratejilerin belirlenmesi ve gerekli verilerin toplanması aşamalarına destek sunmaktadır. Yürürlükteki stratejik plan doğrultusunda oluşturulan hedeflere ne düzeyde ulaşıldığını gösteren ve 6’şar aylık periyotlar halinde hazırlanması gereken Faaliyet Raporları için gerekli verilerin toparlanarak İcra Kuruluna sunulması birimizin görevleri arasında yer almaktadır.

 

EĞİTİM FAALİYETLERİ 

Yürütmekte olduğumuz kalite iyileştirme ve hasta güvenliği programı çalışanlarımızın standartların gerektirdiği bilgiyle donatılmasını zorunlu kılmaktadır. Hem mevcut bilimsel bilginin güncellenmesi hem de bu bilginin belirli aralıklarla çalışanlarımıza hatırlatılması ihtiyacı birçok eğitim programının yürütülmesini gerektirmektedir.

Bu sebeple hastanemizde göreve yeni başlayan ve görevleri devam eden personelimiz için Birimimiz tarafından çeşitli eğitim programları yürütülmektedir. Söz konusu eğitim programları kalite standartları ve gelen talepler dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Oluşturulan eğitim programlarındaki temel amaç; tüm çalışanların işlerini belirli standartlar çerçevesinde, bilinçli, profesyonelce, özenle, severek, güvenle ve güler yüzle yapmalarını sağlamaktır.

Eğitimler Eğitim Salonumuzda (30 kişilik) yapılmaktadır. Eğitimlerin planlanması, eğitimcilerin organize edilmesi, katılımcıların davet edilmesi, eğitim ortamının hazırlanması, eğitimcilerin ve katılımcıların eğitimde hazır bulunması, eğitimin etkin bir şekilde yürütülmesi, eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi ve tüm bu faaliyetlerin kayıt altına alınması Birimimizin sorumluluğundadır.

Verilen eğitimlerde arzulanan sonuçlar elde edilemezse eğitimler tekrarlanmaktadır.

 

KOMİTELERİMİZ

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Can Sağlık Grubu’nda; hasta güvenliğini sağlamak, olası hataların ve beklenmedik olayların takibini yapmak ve bunun için süreç belirlemek. Bilimsel ve etik açıdan ortaya çıkan ve çıkması muhtemel tüm istenmeyen / beklenmeyen / ramak kala olayların değerlendirmesinden sorumlu komitedir.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

Can Sağlık Grubu’nda; çalışan güvenliği konularında değerlendirmeleri işveren veya işveren vekili ile paylaşarak iş sağlığı ve güvenliğine yönelik gerekliliklerin yerine getirilmesinden sorumlu kuruldur.

KALİTE KONSEYİ

Can Sağlık Grubu’nda; yürütülen Kalite Yönetim Sisteminin ve ilgili kalite yönetim sistemi (Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları , SAS ) standartlarının sürekli uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin ve gereklerinin hastane üst yönetim tarafından gözden geçirilmesi, kararlarının alınması, uygulanması, takip edilmesi esaslarını belirlemek ve gerekli noktalarda kalite iyileştirme sürecine destek sağlayan komitedir.

İLAÇ YÖNETİM KOMİTESİ

Can Sağlık Grubu’nda; gereksiz ilaç kullanımını ve ilaç hatalarını önlemek ve hastanede kullanılacak ilaçların seçimine, sağlanmasına, dağıtımına ve kullanımına ilişkin prosedürleri belirlemek.

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Can Sağlık Grubu’nda; kan ve kan ürünlerinin temini, kan kompenentlerinin hazırlanma oranları, kanın saklanma ve kullanım güvenliği konularında hastane politikası oluşturmak, kan ve kan ürünlerinin kullanıldığı tüm olgularda transfüzyon endikasyonunu değerlendirmek, hasta ihtiyacını karşılama konusunda kan merkezinin yeterliliğini değerlendirmek, kan ve kan ürünlerine bağlı transfüzyon reaksiyonlarını değerlendirmeden sorumlu komitedir.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Can Sağlık Grubu’nda; bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında ve eksiksiz bir şekilde hastane enfeksiyonlarını kontrol etmek, sınırlamak, gerekli önlemleri almakla sorumlu komitedir.

DEĞERLENDİRME VE BAKIM KOMİTESİ

Can Sağlık Grubu’nda; tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların hastane politikaları doğrultusunda bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında ve eksiksiz değerlendirilmelerini,  bakımlarını ve bakımlarının devamlılığını sağlamak ve tıbbi kayıtlarının eksiksiz, zamanında tutulmasını, muhafazasını, gizliliğini, gerektiğinde ölçme ve iyileştirme için kullanılmasını sağlamakla sorumlu kimtedir.

HASTA HAKLARI KOMİTESİ

Can Sağlık Grubu misyon, vizyon ve değerleri ile ulusal ve uluslararası hasta hak ve sorumluluklarının uygulanması, tüm personelin bu konuda eğitilmesinin sağlanması, tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların hastane politikaları doğrultusunda bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında, eksiksiz hizmet almalarını ve haklarının korunmasını sağlamak hasta ve hasta yakınlarından gelen şikayet, istek ve önerileri değerlendirmek, süreçlerin iyileştirilebilmesi için çözüm önerilerinde bulunmak,  hasta hakları uygulamalarını planlamak, değerlendirmek, uygulamak ve önerilerde bulunmakla sorumlu komitedir.

EĞİTİM KOMİTESİ

Can Sağlık Grubu kalite politikası doğrultusunda tüm personelin sürekli eğitimini sağlamak, mesleki ve diğer konularda gelişimlerine imkân tanımakla sorumlu komitedir.

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Can Sağlık Grubu’nda; hastane personelinin, hastaların, hasta yakınlarının ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak, meydana gelebilecek her türlü tehlikeye karşı önceden önlem almak, kazaların önlendiği emniyetli ortamı sağlamak ve kriz durumları için ise bir program ve plan yapmakla sorumlu komitedir.

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Can Sağlık Grubu’nda; çalışan güvenliği konularında çalışanlara yol göstermek, çalışma ortamının güvenliğini sağlayarak, kişilerin iş kazası ve meslek hastalıklarından korunmasını sağlamak, gelebilecek her türlü tehlikeye karşı önceden önlem almakla sorumlu komitedir.

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Can Sağlık Grubu’nda; radyasyon uygulamalarının yapıldığı alanlarda radyasyondan korunma ve güvenliğinin sağlanmak üzere politika, organizasyon, işlemler ve gerekliliklerin belirlenmesinden sorumlu komitedir.